Medezeggenschap

Goed contact met de ouders vinden wij belangrijk. We zetten ons immers samen in voor de gezonde, positieve ontwikkeling van uw kind.
We willen dan ook graag informatie uitwisselen. Wanneer u uw kind komt brengen of halen praten we altijd even bij. We horen ook graag van u hoe het thuis gaat.

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind of behoefte aan een wat langer gesprek? Dat kan natuurlijk altijd. In dat geval maken we een afspraak. Hierbij mogen ook andere mensen aanschuiven die een belangrijk aandeel hebben in de opvoeding van uw kind.

Medezeggenschap
KONN heeft vanuit de Wet Kinderopvang de plicht om ouderinspraak te organiseren. We doen dat via lokale oudercommissies. Ouders in deze commissies hebben bijvoorbeeld adviesrecht op de openingstijden, op het pedagogisch werkplan en het activiteitenjaarplan van de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang.

Centrale oudercommissie
Naast de lokale oudercommissie is er ook een centrale oudercommissie. Hier worden gezamenlijke of overkoepelende zaken besproken. De centrale oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht over het algemeen pedagogisch beleid. Voor zowel de lokale als de centrale oudercommissie hebben we reglementen opgesteld. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.

Lijkt het u leuk om mee te denken en mee te praten?
De pedagogisch medewerkers brengen u graag in contact met de oudercommissieleden.

Uitgebreide informatie over medezeggenschap van ouders is ook te vinden op de website van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.